Bases generals

FLORIDA i ANDANA EDITORIAL convoquen la XXVIII edició dels PREMIS DE LITERATURA «LA ROSA DE PAPER» en les modalitats de NARRATIVA, POESIA i MICRORELAT en valencià i castellà.

1.- Podran presentar-se els i les estudiants que, al llarg del curs 2022-2023, realitzen estudis d’ESO, batxillerat, cicles formatius i universitaris (Graus i Màsters oficials) i ensenyament d’adults (escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars) en centres educatius de la Comunitat Valenciana.

NOVETAT en la modalitat de Microrelats, en aquesta edició hi ha una nova categoria de 9 a 11 anys, és pont presentar qualsevol persona, sense el requisit d’estar matriculat en cap estudi (més informació en el punt 5).

2.- Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, VALENCIÀ o CASTELLÀ, i s’estableixen cinc categories:

Categoria A: alumnat de 1r cicle d’ESO (1r i 2n curs).
Categoria B: alumnat de 2n cicle d’ESO (3r i 4t curs).
Categoria C: alumnat de Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Categoria D: alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior i estudis de Grau universitaris (Graus i Màsters oficials).
Categoria E: alumnat de les escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars.

3.- Premis de narrativa:
3.1.- Les obres han de consistir en relats breus, és a dir, narracions originals i inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere (històric, ciència-ficció, policíac, etc.).
3.2.- El relat ha de tindre un mínim de 5 fulls i un màxim de 10. S’han de presentar mecanografiats, a doble espai i escrits per una sola cara, amb un cos de lletra Arial 12.

4.- Premis de poesia
4.1. S’estableixen tres premis: un que engloba les categories A+ B, un altre conjunt per a les categories C + D i un per a la categoria E.
4.2. Cal presentar un recull de poemes originals i inèdits de temàtica lliure.
4.3. L’extensió del treball poètic ha de ser d’entre 8 i 10 poemes (100 versos, aproximadament).

5.- Premis MICRORELATS:

5.1. Pot presentar-se qualsevol persona sense el requisit d’estar matriculat en cap titulació.

5.2. Cal presentar un microrelat original i inèdit de temàtica lliure.

5.3. S’estableixen Sis categories:

A) 9 a 11 anys
B) 12 a 16 anys
C) 17 a 19 anys
D) 20 a 28 anys
E) 29 a 59 anys
F) 60 anys fins a…

5.4. L’extensió del treball no pot ser superior a les 250 paraules.

6.- Els autors i les autores poden presentar només un treball per categoria i modalitat, i hauran de ser original i inèdit (no premiat en cap premi anterior). A més a més, ha de ser un treball individual (no s’admetran treballs col·lectius).

7.- El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura i de l’ensenyament, la composició del qual es farà pública el dia del lliurament dels premis.

8.- Els premis podran ser declarats deserts a judici del Jurat. A més, el jurat podrà fer una menció honorífica dels treballs que crega convenients, i el seu veredicte serà inapel·lable.


9.- Dotació dels premis
En cada categoria quedaran tres treballs finalistes, els autors o les autores dels quals rebran un diploma i un regal. D’aquests tres treballs finalistes s’atorgarà un primer premi, amb la dotació següent:

Modalitat de narrativa:
Categoria A i B:
1r premi______ lot de llibres


Categoria C:
1r premi _______ 150 euros

Categoria D:
1r premi _______ 150 euros


Categoria E:
1r premi _______ 150 euros

Modalitat de poesia:
Categoria A i B:
1r premi ________ lot de llibres


Categoria C i D:
1r premi ________ 150 euros


Categoria E:
1r premi ________ 150 euros

Modalitat microrelat:
Categoria A (9 a 11 anys):
1r premi______ lot de llibres

Categoria A (12 a 16 anys):
1r premi______ lot de llibres


Categoria B (17 a 19 anys):
1r premi _______ 150 euros

Categoria C (20 a 29 anys):
1r premi _______ 150 euros

Categoria D (29 a 59 anys):
1r premi _______ 150 euros

Categoria E (A partir de 60):
1r premi _______ 150 euros


10.- Presentació dels originals:
En aquesta edició la presentació serà solament online.

Instruccions:
1. Omplir tots els camps del FULL D’INSCRIPCIÓ
2. Adjuntar còpia electrònica del treball
3. MOLT IMPORTAT: el nom del arxiu ha de figurar en aquest ordre:
CATEGORIA – MODALITAT – TÍTOL DEL TREBALL (en majúscules)
4. Les MODALITATS son : Narrativa, Poesia i Microrelat
5. Les Categories son: A, B, C, D, E

Una vegada pujat el treball i enviat l’arxiu, rebràs un correu electrònic de confirmació del enviament. Si no t’arriba és que no estarà ben fent.

Per enguany no serà necessari que el centre segell el full d’inscripció.

11.- Termini de presentació i lliurament dels premis

El termini de presentació dels originals s’estableix del 13 de març al 25 de maig de 2023.  Els treballs s’han de presentar sols online.

L’acte de lliurament del premi tindrà lloc en la sala d’actes de Florida Centre de Formació el 29 de juny de 2023 a las 18.00h.

12.-Publicació dels treballs guanyadors

Els primers premis de la edició XXVIII seran inclosos en el volum número 24 de la col·lecció «So de Lletres», publicat per Florida Edicions i Andana Editorial. A més a més, si el jurat així ho recomana, els reculls de poemes i les narracions finalistes podran ser publicats en aquest mateix volum o en la pàgina web dels premis.

La dotació econòmica dels guanyadors i guanyadores correspon als drets d’autoria de la primera edició.

La participació en aquests premis implica l’acceptació íntegra de les bases.


INFORMACIÓ:
Mercedes Albors
C/ Rei En Jaume I, 2 – 46470 Catarroja (València)
Tel. 659 52 52 23 – 96 122 03 80 ext. 147

http://www.florida.es
http://rosadepaper.florida.es
Correu-e: info.edicions@florida-uni.es