Bases generals

FLORIDA i Andana Editorial convoquen la XXIV edició dels PREMIS DE LITERATURA «LA ROSA DE PAPER» en les modalitats de NARRATIVA, POESIA i MICRORELAT en valencià i castellà. Les bases d’aquests premis són les següents:

1.- Podran presentar-se els i les estudiants que, al llarg del curs 2018-2019, realitzen estudis d’ESO, batxillerat, cicles formatius i universitaris (Graus i Màsters oficials) i ensenyament d’adults (escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars) en centres educatius de la Comunitat Valenciana.

2.- Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, VALENCIÀ o CASTELLÀ, i s’estableixen cinc categories:
Categoria A: alumnat de 1r cicle d’ESO (1r i 2n curs).
Categoria B: alumnat de 2n cicle d’ESO (3r i 4t curs).
Categoria C: alumnat de Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Categoria D: alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior i estudis de Grau universitaris (Graus i Màsters oficials).
Categoria E: alumnat de les escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars.


3.- Premis de narrativa:
3.1.- Les obres han de consistir en relats breus, és a dir, narracions originals i inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere (històric, ciència-ficció, policíac…).
3.2.- El relat ha de tindre un mínim de 5 fulls i un màxim de 10. S’han de presentar mecanografiats, a doble espai i escrits per una sola cara, amb un cos de lletra Courier 12.


4.- Premis de poesia:
4.1. S’estableixen tres premis: un que engloba les categories A-B, un altre conjunt per a les categories C-D i un per a la categoria E.
4.2. Cal presentar un recull de poemes originals i inèdits de temàtica lliure.
4.3. L’extensió del treball poètic ha de ser d’entre 8 i 10 poemes (100 versos, aproximadament).


5.- Premi Microrelats:
5.1. S’estableixen tres, un per a cada categoria (A-B-C).
5.2. Cal presentar un microrelat original i inèdit de temàtica lliure.
5.3. L’extensió del treball no pot ser superior a les 250 paraules.


6.-Els autors i les autores poden presentar només un treball per categoria i modalitat, i hauran de ser original i inèdit (no premiat en cap premi anterior). A més a més, ha de ser un treball individual (no s’admetran treballs col·lectius).


7.- El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura i de l’ensenyament, la composició del qual es farà pública el dia del lliurament dels premis.


8.- Els premis podran ser declarats deserts a judici del Jurat. A més, el jurat podrà fer una menció honorífica dels treballs que crega convenients, i el seu veredicte serà inapel·lable.


9.- Dotació dels premis
En cada categoria quedaran tres treballs finalistes, els autors o les autores dels quals rebran un diploma i un regal. D’aquests tres treballs finalistes s’atorgarà un primer premi, amb la dotació següent:


Modalitat microrelat:
Categoria A i B:
1r premi______ lot de llibres


Categoria C:
1r premi _______ 100 euros


Modalitat de narrativa:

Categoria A i B:
1r premi______ lot de llibres


Categoria C:
1r premi _______ 100 euros

Categoria D:
1r premi _______ 150 euros


Categoria E:
1r premi _______ 150 euros


Modalitat de poesia:
Categoria A i B:
1r premi ________ lot de llibres


Categoria C i D:
1r premi ________ 150 euros


Categoria E:
1r premi ________ 150 euros


10.- Presentació dels originals:
Cal presentar-ne tres exemplars, i no hi pot aparèixer cap dada de l’autor o autora, solament el títol del treball, la modalitat i la categoria a la qual opta. En un sobre tancat ha d’anar el full d’inscripció amb les dades de l’autor o autora, i fora del sobre ha de constar el títol del treball, la modalitat i la categoria.


El full d’inscripció ha d’estar segellada pel centre escolar on estiga matriculat l’autor/a en el curs 2018-2019.


A l’hora d’omplir el formulari “Full d’inscripció”, adjuntar còpia electrònica del treball presentat i enviar (sense aquest tràmit no serà vàlid la presentació al premi).


11.- Termini de presentació i lliurament dels premis


El termini de presentació dels originals s’estableix de l’1 de març al 8 d’abril de 2019.  Els treballs s’han de presentar en el Punt d’Informació de l’entrada de Florida Centre de Formació, o bé per correu certificat a l’adreça:


FLORIDA -XXIV Premis de Literatura «LA ROSA DE PAPER»
C/ Rei En Jaume I, núm. 2
46470 CATARROJA

El full d’inscripció es pot trobar a la pàgina web https://rosadepaper.florida.es/inscripcio (El formulari estarà disponible per a enviar els treballs a partir de l’1 de març)

Els premis es lliuraran el dijous 6 de juny, en l’acte que tindrà lloc a la sala d’actes de Florida Centre de Formació.


12.-Publicació dels treballs guanyadors
Els primers premis seran inclosos en el volum número 19 de la col·lecció «So de Lletres», publicat per Florida Edicions i Andana Editorial. A més a més, si el jurat així ho recomana, els reculls de poemes i les narracions finalistes podran ser publicats en aquest mateix volum o en la pàgina web dels premis.

La dotació econòmica dels guanyadors i guanyadores correspon als drets d’autoria de la primera edició.

La participació en aquests premis implica l’acceptació íntegra de les bases.


INFORMACIÓ:
Mercedes Albors
c/ Rei En Jaume I, 2
46470 Catarroja (València)
Tel. 96 122 03 88/80
www.florida.es
https://rosadepaper.florida.es
Correu-e: info.edicions@florida-uni.es